Бөлімдер санаты
Сөйлеген сөздер
Оқиғалар күнтізбесі
ДсСсСрБсЖмСнЖс
 
 
 
 
 
12
3
4
56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
 
 
 
 
 
Барлық жаңалықтар

Сөйлеген сөздер

21 қараша 2016
Қазақстан Республикасы Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан судьяларының VII съезінде сөйлейтін сөзі
Астана қаласы, Тәуелсіздік сарайы

Құрметті съезге қатысушылар, делегаттар және сьездің қонақтары!

Қазақстан судьяларының 7 съезінің ашылуымен құттықтай отырып, бүгінгі жұмыстарыңызға жеміс тілеймін.  

Өздеріңіз білесіздер, біз Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атап өту қарсаңында тұрмыз.

Қазақстан бүгін – қалыптасқан, әлем таныған және бәсекеге қабілетті мемлекет ретінде танылып отыр. Оны бүкіл дүниежүзілік қауымдастық мойындайды.

Біздің табыстарымыздың дәлелі заманға сай және тиімді  сот билігі болып табылады.

Біздің реформалардың алғашқы күндерінен бастап экономикада алға жылжу бар, халықтың жағдайын өзгерттік, әлеуметтік салада көп өзгерістер болды.

Алайда сот пен құқық қорғау органдары жүйесі түзелмей біз еш уақытта реформаларды аяқтадық деп айта алмаймыз.

Алайда бұл жол оңай болған жоқ.

Ширек ғасыр бұрын бізде нағыз құқықтық, сондай-ақ  шынайы сот жүйесі болған жоқ деп айтуға болады. Соттар партиялық-бюрократтық аппараттың қолжаулығы болғанын білеміз.

Тәуелсіздігіміздің таңында бізге көп нәрсе жетіспеді, сол кезде судьялық корпусты қайта оқыту, судьялардың жаңа буынын тәрбиелеу, әкімшілік-командалық ойлау стереотиптерін жою қажет болды.

Бүгін біздің алдымызға қойған міндеттеріміз табысты шешімін тапты деп айта аламыз.

Қоғамда және мемлекетте соттардың абыройы мен ықпалы артып келеді.

Егер бұдан бұрын соттар құқық қорғау жүйесінің бөлігі және жазалаушы саясаттың құралы болса, қазіргі уақытта сот – бұл басты құқық қорғаушы институт бола бастады.

25 жылда сот билігі «аяғынан тұрды» және реформалар барысында ең үздік шетел тәжірибесі мен әлемдік стандарттарды игеріп, сапалы жаңа келбетке ие болды.

Өткен кезеңде сот және құқық қорғау жүйесін жаңғырту мақсатында сот жұмысының негізі – жаңа құқықтық база қалыптастырылды, қажетті ұйымдастыру шаралары жүргізілді.

Сот төрелігіне қолжетімділік деген маңызды мәселе табысты шешілуде.

Ол заманға сай технологиялардың арқасында шешімін тауып отыр – бүгін бізде көптеген дамыған елдерге ұқсас электрондық сот өндірісі бар.

Енді азаматтар үйінен шықпастан сотқа жүгіне алады. Осы жылы соттарға электрондық түрде 23 пайыз азаматтық іс түскен. Бірнеше жыл бұрын бұл мүмкін болмаған.

Мемлекет судьяларды лайықты әлеуметтік-құқықтық қамтамасыз ету жағынан барлық жағдайды жасап отыр, олар айрықша мәртебеге ие жоғары еңбекақы төленетін қызметшілер санына енеді.

Менің тапсыруым бойынша отставкаға шыққан судьялардың материалдық қамтамасыз етудің барлық мәселесі шешілген.

2014 жылдан бастап соттарды қаржыландыру 3 миллиард теңгеге өсті және биыл шамамен  30 миллиард теңгені құрады.

Судьялар корпусына арналған тұрғын үй қоры соңғы үш жылда шамамен 20 пайызға жаңарды.

Осылай, мемлекет тарапынан сот жүйесі үшін барлық мүмкіндіктер жасалуда.

Уважаемые делегаты и гости Съезда!

За годы независимости, создавая государство, мы особое внимание уделили формированию современной судебной системы, адекватной тем фундаментальным реформам, которые проведены в Казахстане. Без этого настоящего движения вперед не будет.

Как я уже отметил, сделано немало. Но положительная оценка обществом  проделанной нами огромной работы всецело зависит от того, насколько скорым и, главное, справедливым будет суд.

Люди не должны бегать по коридорам власти в поисках решения своих проблем месяцами и годами.

В случае нарушения закона человек должен идти в суд и находить там надежную защиту своих прав и свобод. Так делается во всем цивилизованном мире.

А значит, конечная цель любой настоящей судебной реформы – это независимая и неподкупная судебная власть, где главным является честность и профессионализм судей, справедливость и доступность правосудия.

Как раз на решение всего комплекса этих задач нацелен объявленный мною План Нации, который охватывает весь спектр проблем правоохранительных органов и судов.

В реализацию Плана Нации за последние два года сделано немало, в том числе усилены возможности государства по борьбе с преступностью, возрос уровень защищенности граждан и интересов государства от противоправных посягательств. 

В прошлом году, благодаря активной работе Парламента, мы создали нормативную правовую базу. Приняты десятки законов, которые обеспечивают выполнение Плана нации.

Данные законы с 1 января 2016 года начали действовать. Теперь речь идет о том, что сделано.

Все 100 шагов должны быть выполнены неукоснительно.  

Совершенствуется кадровая работа в правоохранительных органах. Улучшается система отбора сотрудников правоохранительных структур на основе компетентностного подхода.

Создана и функционирует местная полицейская служба,  подотчетная местным органам власти и местному сообществу.

Реформы должны продвигаться. Министры и руководители должны полностью их реализовывать. Иначе будут приняты организационно-кадровые меры, чтобы довести реформы до конца.

Для обеспечения прозрачности работы полиции созданы общественные советы, которые рассматривают жалобы на действия полицейских, нарушающих этические нормы. 

Заработал интернет-портал «карта уголовных правонарушений», позволяющий общественности оценивать  эффективность работы полиции.

Модернизируется система исполнения уголовных наказаний.

Выстраивается новая система социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Главным звеном этой работы является  судебная власть, без модернизации которой все остальные меры могут не сработать.

Именно поэтому в реализации Плана Нации 100 шагов судебная система должна кардинально обновиться.

 В рамках начатой модернизации определенная работа уже проделана.

Так, устранена многозвенность судебной системы, которая  стала оптимальной и более доступной для граждан, исключены условия для судебной волокиты, правосудие становится оперативным и прозрачным.

Для повышения качества правосудия проводится дальнейшая специализация судов. Введено  судопроизводство по инвестиционным спорам.

На базе IT-технологий повсеместно внедряется аудио-, видеофиксация судебных разбирательств. Это вызывает большее доверие людей.

Мы создаем Международный финансовый центр «Астана», где будет применяться право Англии, а также стандарты ведущих мировых финансовых центров.

Разрешение споров между участниками Центра будет производиться независимым Судом, не входящим в государственную систему судопроизводства, и Международным арбитражным центром.

Расширена сфера применения суда присяжных.

В рамках модернизации системы кадрового отбора судей реформирован Высший Судебный Совет, ставший автономным учреждением, расширены его состав и полномочия.

Максимально ужесточены требования к судьям. Приняты системные меры, исключающие вероятность попадания в судейский корпус слабо подготовленных лиц.

В 2016 году внедрена в действие система оценки судей, позволяющая определять уровень их профессионализма.

Важным событием станет принятие на съезде нового Этического кодекса судьи, где предусмотрены высокие стандарты поведения судей.

Очень важно, чтобы вступившее в законную силу судебное решение было надлежащим образом исполнено.

Поэтому в реализацию Плана Нации укрепляется институт частных судебных исполнителей.

Таким образом,  последовательно наращиваются возможности суда как главного правозащитного института.

Мы пошли на значительное увеличение численности Верховного Суда, сконцентрировали в нем лучшие на сегодня судейские кадры страны.

Теперь суды имеют все правовые инструменты и возможности для выполнения своей высокой и ответственной миссии.

Осталось только одно – оправдать общественные ожидания, которые очень высоки.

Оценка людей является главным критерием, определяющим  достижения судебной системы.

Между тем, поводы для озабоченностей со стороны граждан имеются, особенно когда некоторыми судьями допускаются нарушения.

Только в этом году в дисциплинарном порядке было наказано 32 судьи, еще двое освобождены от должностей по отрицательным мотивам. Может быть, это меньше, чем было, но это ни в коем случае нас не успокаивает. В судебной системе такого быть не должно.  

К сожалению, на практике наши граждане в поисках справедливости вынуждены обращаться в высшую судебную инстанцию либо в прокуратуру.

В текущем году только по протестам прокуратуры Верховным Судом пересмотрены 63 решения нижестоящих судов по гражданским делам.

А это значит, что начатые нами реформы еще не доведены до конца.

Поэтому необходима системная и ежедневная кропотливая работа по повышению авторитета и улучшению деятельности судов.

Уважаемые судьи и гости Съезда!

Символично, что практическая реализация Плана Нации из пяти разделов совпала с 25-летием Независимости Казахстана.

Мы стремимся к главной цели нашей Стратегии-2050 - вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

Поэтому мы ни в коем случае не должны «спустить на тормозах и заболтать» реализацию Плана Нации, тем более по такому ключевому направлению, как «верховенство закона», от которого напрямую зависит успех всех остальных реформ. Я об этом говорю постоянно.

Из поставленных перед судами и правоохранительными органами задач, состоящих из 19-ти шагов второго направления Плана Нации, выполнено пока лишь 13 шагов. Остальные до конца не исполнены.

Я предупреждал: никакого половинчатого решения поставленных задач быть не должно, поскольку речь идет о будущем нашей страны.

Исчерпывающая реализация  Плана Нации должна привести к коренному улучшению в оценке гражданами страны деятельности судов и правоохранительных органов.

Эта оценка  и будет определять  степень доверия общества к работе судей и меру их ответственности.

Еще далеко не все сделано в плане обеспечения верховенства закона, как этого требует План Нации.

И в решении намеченных задач национальной судебной системе отводится особая роль.

Общество должно знать, что казахстанские законы неукоснительно исполняются, а суды стоят на страже  законности и справедливости.

Поэтому важно четко представлять основные, перспективные направления развития казахстанского правосудия.

Итак, перед судами Казахстана в современных условиях стоят следующие основные задачи.

Первое. Ключевой задачей остается обеспечение верховенства закона, в решении которой суд играет главную роль.

Судья, отправляя правосудие, должен строго руководствоваться установленными Конституцией принципами, и прежде всего принципом законности.

При этом судья не должен быть привязан к показателям и статистике.

Реальная независимость судьи базируется на  строгом соблюдении закона и уверенности в правильности и справедливости принятого им решения.

Суд должен быть законным и справедливым.

В свою очередь, перед законом и судом должны быть все равны.

Видите, сколько раз приходится употреблять высокое слово «судья».

Он – главная фигура юридического процесса. Он соприкасается с человеком и решает его проблемы. Именно он обеспечивает верховенство закона.

Я не зря сказал о равенстве всех перед законом и судом.

Как известно, в рамках борьбы с коррупцией привлечены к ответственности и осуждены министры, акимы, руководители ЭКСПО-2017.

Это доказывает, что принцип равенства всех перед законом соблюдается.

В свою очередь, и судьи должны постоянно заботиться о чистоте своих рядов.

Судья, стоящий на страже законности, не вправе быть нарушителем закона, тем более уголовного, за что он бы нес суровую ответственность.

Это нонсенс. Это сразу роняет авторитет всей судебной власти.

В судейском сообществе, как нигде, должны приниматься системные меры по профилактике правонарушений, особенно коррупционных.

Как известно, жизнь человеческого общества невозможна без споров и конфликтных ситуаций. Одна сторона конфликта всегда недовольна.

И роль суда для разрешения  правовых споров и коллизий невозможно переоценить.

Судья выступает не просто в роли вершителя законности, он – лицо, призванное устранять противоречия в обществе, гармонизировать человеческие отношения, делать жизнь граждан предсказуемой и стабильной.

Таким образом, в Казахстане равным образом должны защищаться права и законные интересы как наших соотечественников, так и иностранцев, как общества в целом, так и отдельно взятого индивида, независимо от их происхождения, гражданства, социального положения, убеждений и религиозных воззрений.

Это приоритетная задача всех наших судов.

Защита прав предпринимателей, частной собственности – очень важный элемент рыночной экономики. Малый и средний бизнес – основа существования экономики. В рыночной экономике главная роль принадлежит бизнесу. Необходимо обеспечивать правовую защиту малого и среднего бизнеса в рамках закона.

Для повышения качества и оперативности правосудия согласно Плану Нации мы перешли с пятизвенной на трехзвенную судебную систему.

В условиях трехзвенной системы возрастает роль и значение первой и апелляционной инстанций. От качества их работы зависит количество жалоб, поступающих в Верховный Суд, на решения нижестоящих судов.

Предварительный анализ приводит к обнадеживающим выводам – трехзвенная система в целом демонстрирует свою эффективность.

Вместе с тем, на практике могут возникать вопросы и, когда надо, следует принимать оперативные меры по совершенствованию трехзвенной системы правосудия.

Второе. Задача вхождения в тридцатку передовых стран мира требует от нас еще больших усилий.

А это значит, что наша судебная система и процесс отправления правосудия должны вызывать доверие и соответствовать лучшим мировым стандартам.

На это должна быть нацелена и работа Международного Совета при Верховном Суде, деятельность которого следует активизировать.

Несмотря на положительные международные рейтинги и внешне благополучные показатели отправления правосудия,  остается один ключевой вопрос – это недостаточный уровень общественного доверия к судам и правоохранительным органам.

Об этом свидетельствуют   обращения казахстанцев в вышестоящие государственные     инстанции, вплоть  до Президента, в которых содержатся жалобы на решения судов и правоохранительных органов, а порой выражается сомнение в честности и неподкупности  представителей судейского корпуса и правоохранителей.

Так, только в Администрацию Президента в 2015 году поступило около 10 тысяч жалоб граждан и организаций по вопросам законности и правопорядка. А за 10 месяцев текущего года число таких жалоб составило почти 7 тысяч.

Поэтому принципиально важно, с одной стороны, не допускать судебных ошибок и неправосудных решений и, с другой,  исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия.

Следует пресекать факты манипулирования общественным мнением в целях давления на суд в интересах отдельных лоббистских групп.

Если такие попытки будут, их надо обнародовать и противодействовать такой практике.        

Но в то же время судейское сообщество не должно быть закрытой корпорацией и находиться вне зоны общественной критики.

В демократическом государстве  общество вправе давать оценку работе всех государственных институтов, в том числе судебных органов.

Именно поэтому в Плане Нации поставлена задача  усиления подотчетности судей, что не означает посягательства на их независимость. Речь идет о гражданском обществе, мнение которого должно учитываться.

Третье. Как всегда самым принципиальным вопросом является формирование достойного судейского корпуса.

Вершить правосудие должны только   профессионалы с большим жизненным опытом и высокими моральными принципами. В судах  не должно быть ни одного «случайного» человека.

Уже сейчас судейский корпус пополняют более подготовленные и опытные специалисты. Так, средний возраст впервые назначаемых судей составляет 35 лет.

Подбор, воспитание преданных своему делу кадров остается главным. Люди и кадры решают все. В этом основная суть наших реформ.

Если не подготовим и не назначим нужных людей, важнейшие задачи государства не будут выполнены.

В нашем случае реформа должна привести к формированию судебного корпуса с безупречной репутацией,  заслужившего безусловное доверие граждан.

При этом не должна закрываться дорога для прихода в судебную систему сильных и перспективных юристов.

Высший Судебный Совет призван обеспечить выполнение этой важнейшей задачи.

Должен отметить, что Высший Судебный Совет еще не раскрыл до конца свой потенциал, хотя теперь он – самостоятельный орган, полностью ответственный за качественный подбор судейских кадров.

Совету следует проявлять больше принципиальности в своей работе.

Для повышения качества подготовки судейских кадров в этом году образована Академия правосудия при Верховном Суде.

Она не должна быть бюрократической организацией. Главная задача Академии - подготовка судей нового поколения для независимого Казахстана.

Программы подготовки судей должны быть максимально ориентированными на практику.

Четвертое. В условиях правового и унитарного государства на всей территории страны должны быть единый режим законности и единая судебная практика.

Необходимо повышать уровень правовой определенности, формировать стабильную и предсказуемую  судебную практику.

Новая схема судопроизводства позволяет Верховному Суду не только сконцентрироваться на наиболее сложных делах, но и заниматься анализом и выработкой разъяснений по вопросам судебной практики.

Обеспечение единства практики рассмотрения судебных дел – одна из приоритетных задач нашего Верховного Суда.

Пятое. Сохраняется проблема высокой нагрузки на судей.

За последние годы количество судебных дел ежегодно возрастало на 200 тысяч, что напрямую влияет на качество и сроки рассмотрения дел.

Для снижения нагрузки еще в 2014 году моим решением на 450 единиц была увеличена штатная численность судей районных судов, и на 540 единиц – численность аппарата судов.

Мы не можем постоянно увеличивать численность аппарата судов.

Поэтому нужен тщательный анализ, почему меры по расширению действия примирительных процедур и механизмов внесудебного урегулирования споров не дают ожидаемого результата. Здесь имеются серьезные недоработки.

Необходимо на системной основе вести  разъяснительную работу с населением.

Следует объяснять гражданам, что выгоднее примириться, чем доводить дело до судебного процесса. Ведь сейчас, если стороны примирились, даже уплаченная пошлина возвращается.

Итак, очень важным является вопрос правового просвещения. Благодаря юридической грамотности граждан можно в разы сократить количество судебных споров.

Усилий соответствующей службы Минюста в этом случае явно недостаточно. Выделяемые из госбюджета на повышение правовой культуры  средства следует использовать эффективнее.

Нужны дополнительные усилия всех юридических служб государства в области правового просвещения граждан.

Это одна из главных задач судей на местах. Следует почаще встречаться с населением, разъяснять им их права и действующие законы. Надо на это обратить особое внимание.

Құрметті қонақтар және съезге қатысушылар!

Бүгін, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында – сот билігі азаматтардың құқықтарын, қоғам мен мемлекет мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін елдігіміздің берік тұғырларының бірі болып табылады деп айрықша атап, айтқым келеді.

Енді алдымызда сот жүйесінің бәсекеге қабілеттілік деңгейін және оған қоғамның сенімін арттыру міндеті тұр. Олай болса судьялық корпустың жұмысы алда көп.

Мен сіздердің баршаңызға Қазақстан судьяларының алдында тұрған жоғары мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуде табыс тілеймін.


Барлық сөйлеген сөздер
 
Басқа сөйлеген сөздер мен үндеулер
Барлық сөйлеген сөздер мен үндеулер